top of page

המכון כיום

מכון הלכה ברורה ובירור הלכה מונה כיום קרוב לשלושים חוקרים ונמנה על חמשת מכוני המחקר התורניים הגדולים בארץ. הוא מוכר על ידי משרד התרבות כ"מכון מחקר בעל חשיבות לאומית" ומתוקצב בהתאם.

 

המכון נמצא בתנופה גדולה של מחקר והוצאה לאור, וכבר זכינו להוציא עשרים ושישה מתוך שלושים ושישה כרכים של התלמוד הבבלי. אנו מתקדמים במקביל במספר מסכתות על מנת להשלים את עיקר התלמוד הבבלי בתוך כעשר שנים. כמו כן המכון הוציא מאגר מידע ממוחשב של הגמרא עם הלכה ברורה ובירור הלכה המשלב יכולות חיפוש ואיתור מתקדמות, לתועלת הלומדים.

 

כרכי הגמרות שבהוצאתנו, קונים להם מקום של כבוד בעולם הישיבות ורבים משתמשים בהם כדי להעמיק את ידיעותיהם, בלימוד התלמוד וההלכה.

 

מינויו של ראש המכון והעורך הראשי, מו"ר הרה"ג אריה שטרן שליט"א לרבה של ירושלים, הוסיף יוקרה למכון והתעניינות בנעשה בו.

bottom of page