top of page

לקט ביאורי אגדות

בסוף חלק מהמסכתות בהוצאת מכון "הלכה ברורה ובירור הלכה" מודפס לקט ביאורי אגדות. מטרת הלקט היא שמי שלומד את המסכת, כשהוא עוסק בסוגיות הלכתיות, ילמד את הבירור הלכה, וכשהוא עוסק בסוגיות אגדתיות, ילמד את לקט ביאורי האגדות. שניהם משלימים זה את זה. כך יוכל להכיר את העומק ואת הרוחב שבהלכה ובאגדה, בלי להסתפק בלימוד שטחי.

אחד הדברים המייחדים לקט זה לעומת חיבורים דומים, הוא הכללת דברים מהראי"ה והרצי"ה, וכן הרב חרל"פ ושאר גדולי תורה שמוחרמים על ידי חלקים בציבור לומדי התורה. המקורות הכלולים בלקט הם מגוונים: ראשונים ואחרונים, חסידות וקבלה, גימטריאות ומוסר. ציטוט לשון הגמרא המובא בראש הקטע של הביאור מוגבל בצורה מחושבת, רק אותן מלים שמתבארות באותו מאמר מחשבתי. בתוך המאמר, המלים מהאגדתא מובלטות בהדגשה, כדי שהלומד ישים לב למה מתייחס הביאור.

לקט זה מצוי גם בקישור הזה: http://www.halachabrura.org/l-index.htm

bottom of page