top of page

מכון הלכה ברורה ובירור הלכה

התלמוד הבבלי הוא אבן היסוד של לימוד התורה בעם ישראל במשך מאות ואלפי שנים. מטרת הלימוד המקורית הייתה לימוד לשם פסיקת הלכה למעשה, אולם עם השנים נהפך התלמוד למקצוע בפני עצמו ומקובל ללמוד אותו בשיטת הפלפול שאינה בהכרח קשורה להלכה למעשה.

הגאון מווילנא התרחק מפלפולים ודבק בדרך הלימוד הישרה של חתירה להבנה אמיתית ופשוטה של כל סוגיה עם השיטות השונות של מפרשיה. בעקבותיו כתב הרב אברהם יצחק הכהן קוק זצ"ל במקומות רבים שיש לחזור לצורת הלימוד המקורית, שמטרתה להוליך בצורה ישירה אל המסקנות ההלכתיות.

בצורת הלימוד הרווחת ישנם שני מקצועות שונים: מקצוע הגמרא בו עוסקים בבירור הסוגיה, אך לא לצורך פסיקת הלכה, ומקצוע ההלכה שבו עוסקים בהוראת הלכה למעשה, אך ללא קשר למקור המופיע בגמרא. מרן הרב קוק זצ"ל ראה במצב זה קלקול, הן בלימוד הגמרא והן בלימוד ההלכה, וראה לנכון לפעול לתיקונו.

לצורך כך הוקם ביוזמת הרב צבי יהודה הכהן קוק זצ"ל מכון הלכה ברורה. מטרת המכון היא להוציא לאור את התלמוד הבבלי באופן שיאפשר ללמוד כל סוגיה בגמרא ביחד עם מסקנותיה להלכה, תוך כדי הבנת שיטות המפרשים בסוגיה עצמה והקשר שבין המקור המופיע בגמרא לבין המסקנה המופיעה בהלכה.

על דף הגמרא מודפס החלק הנקרא: "הלכה ברורה", שבו מובאות ההלכות היוצאות מתוך הסוגיות כלשונם של הרמב"ם והשולחן ערוך. חלק זו כולו נכתב על ידי מרן הרב קוק זצ"ל במשך כעשר שנים, שבהן התמסר למפעל העתקה זה, ונערך לדפוס על ידי חברי המכון.

בסוף כל כרך של גמרא מודפס החלק הנקרא: "בירור הלכה", ובו, לאחר מחקר מקיף של כל סוגיה, שנלמדה לעומקה ולרחבה על ידי חברי המכון, נכתבה השתלשלות ההלכה מתוך הסוגיה, דרך הגאונים והראשונים ועד לפסיקה בספרי ההלכה המקובלים. זהו אוצר אנציקלופדי של סיכום שיטות המפרשים והפוסקים. בכל בירור הלכה הושקעו שעות רבות של חיפוש ואיתור המקורות, בירורם וכתיבתם בלשון בהירה, צחה ושווה לכל נפש.

יצאה לאור מסכת בבא בתרא בשלמותה עם הלכה ברורה וברור הלכה

ניתן להשיג אותה במכון

contact
bottom of page